Aurrekontuak

Aurrekontuak

2023ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

Behin betiko onarpen iragarkia

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 115.000,00€
2 Zeharkako zergak 25.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 23.130,00€
4 Transferentzia arruntak 346.474,72€
5 Ondare Sarrerak 0,00€
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
8 Finantza aktiboak 0,00€
9 Finantza pasiboak 0,00€
  Guztira 509.604,92€

 

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 224.839,73€
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa 116.094,10€
3 Finantza gastuak 150,00€
4 Transferentzia arruntak 41.600,58€
6 Inbertsio errealak 125.370,51€
7 Kapital transferentziak 1.550,00€
8 Finantza Aktiboak 0,00€
9 Finantza Pasiboak 0,00€
  Guztira 509.604,92€

 

Aurreko urteetako aurrekontuak: