Berriak
Atzealdea

Kontzejuko emakida berria

Kontzeju, emakida administratiboa

2020·06·15


ELDUAINGO KONTZEJU TABERNA-JATETXEA USTIATZEKO AUKERA EMAKIDA ADMINISTRATIBO BIDEZ EMATEKO LEHIAKETA IREKIA ARAUTZEKO BALDINTZA EKONOMIKO ADMINISTRATIBOEN PLEGUA.

1.- KONTRATUAREN HELBURUA.

Kontratuak, lehiaketa bidez Elduaingo kontzeju Taberna-Jatetxearen ustiakuntzarako emakida administratiboa ematea du helburutzat.

Halaber, erabilpenari atxikiriko Udaletxeko ondorengo elementu hauek: tabernako aldea, sukaldea, almazena, komuna eta Udal honen jabetzakoa den altzari, tresneria eta ekipoa, Baldintza Plegu honen eranskinean zehazten direnak.

2.- KONTZESIOAREN IRAUPENA.

Emakidak, kontratua sinatzearen egunetik sei hilabeteko probaldia izango du, eta ondoren, 2 urte iragan arte iraungo du, beste bi urtez luzatu ahal izango delarik, kontratua bukatu baino gutxienez BI HILABETE lehenago hitzartutako baldintzetan.

Bi aldetakoren batek kontratua ez luzatzea erabakiko balu, kontratua bukatu baino hiru hilabete lehenago beste aldeari jakinarazi beharko lioke.

3.- KANONA

Eskatzen den kanona 0€-koa izango da sei hilabeteko probaldian, hau igaro ondoren eta kontratuak jarraipena badu, hileroko kanona 150€-koa izango da.

Udaletxeko altxortegian diru sarrera egin beharko da, hilabete guztietako amaieran.

Kanona urtero errebisatuko da, urtarrilaren 1ean, dagokien erakunde ofizialak argitaratzen duten E.A.E.ko  bizitzaren hazkunde indizea, KPIren arabera.

4.- EMAKIDAREN EZAUGARRIAK.

Emakidadunaren betebeharrak ondorengo hauek izango dira bereziki:

a) Establezimendua uneoro erabiltzeko, apaintzeko eta osasungarritasunerako egoera ezin hobean mantendu beharko ditu, utzitako elementu guztiekin, beharrezko arreta eta zaintza edukita, eta bere kontura izatea erabileragatik egiten diren obra eta konponketa zehatzak. Horrela, lokala bi urtean behin margotzeko betebeharra izango du.

b) Mantentze egokia bermatzeko, konponketak bere kontura egin beharko ditu, baita erabiltzaileek sortutako narriadurak ere, betiere kostua 300 €-tik beherakoa bada; kostua kopuru hori baino handiagoa bada, udala izango da horren arduraduna.

c) Tabernaren eta bere etxalekuen garbiketa eta zaintzea.

d) Kanonaren ordainketa, 3.atalak dionaren arabera.

e) Kontratua bukatzean altzari, tresneria eta higiezinak, jasotzen dituen egoera berean itzultzea, eta eskuragarri uztea Udalari.

f) Ogasun publikoari kontratazio honegatik dagozkion zergak ordaintzea, bai esleipenari zuzenean bai zerbitzuaren jarduerari dagozkionak, zeren behin-betiko fidantza itzuli aurretik zerga obligazio hauek betetzen dituela ziurtatzea eskatuko zaio.

g) Halaber, ura, argia gasa eta zaborraren gastuak eta zerbitzuaren funtzionamendurako beharrezko diren beste guztiak ere ordaintzea.

h) Emakidadunak Taberna-Jatetxea egunero 10,00etatik 22,00etara irekitzeko obligazioa izango du astean zehar; asteburuetan eta jaiegunetan 23,00ak arte luzatu ahal izango delarik.

Bi aldeek aurrez adostutako egun bat jaiegun izan daiteke, beti ere astean zehar.

Era guztira hilabeteko oporrak egiteko eskubidea izango du, bi 15 eguneko oporralditan, baina hauek ez dira izango ez Eguberritan, ez Herriko Festetan. Egutegi hau alda daiteke bi aldeek ados jarri ezkero.

i) Zerbitzuaren tarifak, era guztira mota honetako establezimenduetan normalak direnak izango dira.

j) Esleipendunak zerbitzuaren ustiapen eskubidea ezingo du eskualdatu edo laga, heriotza kasuan ezik, eta orduan derrigorrezko oinordekoei, baldin badaude, indarrean dagoen legediaren arabera. Kasu honetan Udalak kontratua bertan behera utzi dezake indemnizazio eskubiderik gabe.

k) Esleipendunak eta bere zerbitzura dagoen pertsonalak publikoarekin harreman egokia izan beharko du. Halaber, Udalarekin eta publikoarekin harremana izan behar duen eta publikoarekin harreman zuzena duen pertsonalak euskaraz aritzeko gaitasuna izan beharko du.

l) Taberna-jatetxearen zerbitzuari aplikagarri zaizkion osasun- eta osasungarritasun-arloko indarreko xedapen guztiak betetzea. Era berean, lanaren, Gizarte Segurantzaren eta Laneko Segurtasun eta Higienearen arloei dagozkienak. Esleipendunak betebehar horiek betetzen ez baditu, Udalak ez du inolako erantzukizunik izango.

m) Administrazioari eta hirugarrenei egiten dizkien kalteak indemnizatzea. Horretarako  esleipendunak  hirugarrenei sorturiko kalteei aurre egiteko erantzukizun zibila babestuaz 150.000.- €-ko aseguru poliza kontratatu beharko du.

n) Tabernan sarrera debekatua izango dute zakur, katu eta bestelako animaliek.

ñ) Eskainitako zerbitzuak, ahal den einean,  bertako produktuen erabilera ahalbidetu beharko du.

Udalak, emakida kontratuari  komenigarriak deritzon aldaketak egin ahal izango dizkio. Honek emakidadunari kalterik eragingo balio ordainduko lizkioke, benetako kalte ekonomikorik neurtzeko modurik legokeen guztietan.

Emakidunaren eskubideak ondorengo hauek izango dira: Kontratua formalizatuta, adjudikazioduna zerbitzuaren kargu egingo da, baita ere Udalak zerbitzua prestatzeko uzten dizkion tresneri, altzari eta higiezinena, eta dagozkion baimenak lortuta, mota guztietako edari eta janariak eta kontratuaren helburu diren zerbitzuak saldu ditzake.

5.- UDALAREN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK.

Udalak, jabea den aldetik, edozein garaitan erabaki eta gauzatu ahal izango ditu bertan beharrezkotzat jotzen dituen obrak, eraberritzeak eta konponketak. Era berean, Udalak esleipenduna mantendu beharko du oinarri hauek ematen dizkioten eskubideak erabili eta baliatzeko orduan. Nolanahi ere, Udalbatzak errentamendua ondoriorik gabe utzi ahal izango du, interes publikoko gorabeherek hala justifikatzen badute. Bi kasuetan, sortzen diren kalteen ordainaren bidez, edo hori gabe, hori bidezkoa ez denean.

Halaber, adjudikatzaileak utzitako higiezinetan hobekuntza edo berritze obrak, mantentze edo konponketak soilik ez direnek, gauzatu nahi baditu, Udalari eskatu eta honen baimena lortu beharko du. Eta era guztira kontratu bukaeran Udalaren jabegoan geratuko dira indemnizazio eskubiderik gabe.

6. ESKAINTZAILEAK.

Eskaintzaileak izan daitezke, ekiteko ahalmen osoa duten pertsona natural edo juridikoak, Administrazio Publikoetako Kontratuen testu berregina onartzen duen, ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu  Legegilearen  20. artikuluan  adierazitako kontratatzeko debeku arrazoietako bakar bat ere ez badute behintzat.

Gainera, pertsona fisikoak, ondorengo baldintzak bete beharko dituzte :

- Adin nagusikoak izatea.

- Euskaraz, elkarrizketa mailan behintzat aritzeko gai izatea.

- Pertsona juridikoen euskara mailari dagokionez, zerbitzu zuzenean eskaintzen duten pertsonak euskaraz elkarrizketa jarraitzeko eta oinarrizko idazkera aritzeko gai izan beharko dute.

7.- PROPOSIZIOAK.

Proposizioak, Udaleko Idazkaritzan aurkeztu beharko dira, dagokion iragarkia argitaratu ondorengo 26 egun naturaletako epean (astelehenetik ostiralera, 8tatik 15etara bitartean aurkeztu beharko dira).

Eskaintzaileek kartazal itxi batean aurkeztu beharko dituzte proposizioak, bertan honakoa idatziko dutelarik: “KONTSEJU TABERNA-JATETXEA USTIATZEKO EMAKIDARAKO LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO PROPOSAMENA”. 

Kartazalean ondorengo ereduko proposamena ere sartu beharko da:

 

ESKAINTZAILEA

Izen-Abizenak:………………………. ……………………………….….N.A.N.-ren zk:..................................................

Helbidea:……………………………. . ….........................................................……….

Bere izenean: .………….....................

Ondorengoaren ordezkari gisara: ..........................................................................

Elduaingo Kontseju Taberna-Jatetxea ustiatzeko emakidarako lehiaketaren berri izanik, berau betetzeko hitza ematen du, Udalak onartutako Baldintzen Zerrenda beteko duelarik.

 

Elduainen, 2020ko …………aren ........... (e)an

 

SINADURA.

 

Proposizioaz gain, ondorengo agiriak aurkeztuko dira:

 

  1. Eskaintzailea bere izenean aritzekotan, N.A.N.-ren agiria. Beste pertsona edo entitate baten izenean aritzekotan, ahalorde notariala eta legalizatua.
  2. Eskaintzailea pertsona juridikoa bada, Merkataritza-Erregistroan egokiro zigilatutako eraketa edo aldaketa eskritura eta identifikazio fiskalaren zenbakia, Europako Elkarteko partaide diren estatu batekoa izaki espainiarrak ez diren enpresariak direnean, nahikoa izango da erregistro profesional edo komertzial batean inskribatua dagoela egiaztatzea baldintza hau dagokion Estatuko legediak ezarria bada.
  3. Herri Administrazioetako kontratuen Legeko 20 art.-an adierazten diren kontratatzeko debekuetakoren bat ez duela zehazki frogatzen duen aldarrikapena.
  4. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen agiria, kasuan kasuko erakundeek emandako ziurtagirien bidez; hori ezinezkoa bada, erantzukizunpeko adierazpen batekin eta, hala badagokio, ziurtagirien eskaerarekin ordeztu ahal izango da.

e) Proposatzaileak sinatutako txostena. Bertan, bere aurretik egindako lanak, tabernan egin beharrekoekin zerikusia dutenak, behar bezala justifikatuta. Egoki irizten diren gainerako zehaztasunak ere adierazi ahal izango dira, egin beharreko lanekin zerikusia badute eta pertsona juridikoei dagokienean, berauen ezaugarriak eta eskaintzaile guztiei dagokienean jarduera planak eta emakidari gehitu beharreko hobekuntzak ere bai, hala badagokie.

8.- PROPOSIZIOAK ZABALTZEA ETA ADJUDIKAZIOA.

Proposamenak aurkezteko epea bukatuta ondoreneko lanegunean zabalduko dira, Udaletxe honetako Batzar Aretoan.

Kontratazio    mahaia    honela osaturik egongo da:

-Lehendakaria:      Korporazioko Alkate-Lehendakari andrea edo honek eskuordetzen duen Zinegotzia.

-Bokalak: Bi zinegotzi, Korporazioa ordezkatzen.

-Idazkaria: Korporazioko edo honek eskuordetzen duen pertsona.

Lehiaketan, ondorengo atalak hartuko dira kontutan:

- Lan historiala; betetako lanpostuak   eta   egin    beharrekoarekin zerikusia duten lanak eta jarduera plana.

Egindako lanak, dokumentu ofizialekin justifikatu beharko dira.

- Elduainen erroldatuta egotea, gutxienez duela bost urtetatik gaur egun arte.

Dena dela ere, lehiaketa hutsik gelditu daiteke aurkeztutako proposizioak ikusitakoan, eskaintzaileak zerbitzua eskaintzeko behar diren baldintzak betetzen ez dituztela irizten bada.

Kontratazio mahaiak aurkeztutako proposizioak aztertuko ditu eta akta eta esleipen proposamenarekin batera aurkeztuko ditu Osoko Bilkuran, honi egokituko zaiolarik erabateko esleipena erabakitzea.

Mahaiak eskaintzaileekin mintzatu ahal izango da, aurkeztutako proposamenen edukia argitu eta kontrastatzeko eta proposatzaileen izaera aztertzeko.

9.- ESLEIPENA ETA FORMALIZAZIOA.

Esleipena proposizioak irekitako biharamunetik hasita hilabeteko epean egingo da.

Kontratua Kontratazio organoak egindako esleipenaren bidez hobetuko da.

Esleipena, esleipendunari jakinaraziko zaio eta berak, jakinerazpena jasotako biharamunetik zenbatzen hasi eta hamabost egun eragínkorretako epean ondorengo iharduerak egin beharko ditu:

  1. Erabateko bermea osatu.
  2. Proposizioarekin batera bere zergazko  betebeharrak eta gizarte segurantzakoak betetzen dituela egiaztatzetik izan ez balu, bete behar horiek burutzeko gai dela egiaztatzen duten ziurtagiriak ekarri beharko ditu.

 

c) Udal honetan agertzea, kontratua agiri administratiboaren bidez egikaritzeko.

d) Aseguru poliza kontratatzea.

Ez balitz kontratua egikarituko kontratatzaileari eragotzi dakizkiokeen arrazoiak direla eta, udalak beronen erabakikuntza hartu dezake, interesdunari jakinarazi ondoren eta kalte ordainak indemnizatzeko aginduz.

10.- ERABATEKO BERMEA ETA KONTRATUA.

Emakidunak, lehen sei hilabeteei dagozkien 1.000 €.tako bermea ipini beharko ditu kontratua egikaritu aurretik, emakidaren betebeharrak egoki ez burutzea ekidite arren. Sei hilabete froga epea igarotzen denean 1.000 €-tako bermea ipini beharko du.

11.- IZAERA ETA ERREGIMEN JURIDIKOA.

Baldintza hauen arabera egiten den kontratuak izaera administratiboa izango du eta Administrazio Publikoetako kontratazioari aplikagarri ez diren arauetan aurreikusirik ez dagoen guztian.

Klausula Administratiboen Zerrenda honen eta espedienteari erantsitako gainerako agiri tekniko guztien artean kontraesanik balego, zerrenda honetan erabakitakoa bete beharko da.

12.- JURISDIKZIO AGINPIDEDUNA

Kontratuarekin zerikusia duten arazo eztabaidagarriak, administrazioarekiko auzitarako jurisdikziora ezarriko dira, hala ere, bi aldeak beraien arteko auziak arbitrajera ezarri ahal izango dituzte, indarrean dagoen legedian erabakitakoa jarraituz.

 

DILIGENTZIA.- 2020ko maiatzaren 25ean egindako Ohiko Osoko Bilkurak onartutako Baldintzen Zerrenda.

O.E.

ALKATE-LEHENDAKARIA

 

Dokumentua deskargatu

Izen-emate orria deskargatu

Batez bestekoa (0 Botoak)