Berriak
Atzealdea

Elduaingo irisgarritasun plana

Irisgarritasun plana

2019·10·01


Osoko bilkurak 2019ko irailaren 30ean egindako ohiko bileran, besteak beste, honako erabakia hartu zuen:

LEHENA: Hasierako onarpena ematea Elduaingo Irisgarritasun plana; jendaurreko epean alegaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartua geratuko delarik, beste akordiorik hartu beharrik gabe.

BIGARRENA: Plana iragarki-taularen bidez jendaurrean jartzea hogei eguneko epean, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN. eta lurralde historikoan zabalkunderik handiena duten bi egunkarietan, argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, interesdunek alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.


Elduain, 2019ko urriaren 1a.
Oihana Amundarain Zubillaga, Alkatea.