Noticias
Atrás

Bonificaciones y recargos

Plazo para presentar la documentación para evitar recargos o reconocer bonificaciones en los impuestos municipales

13·01·2021


UDAL ZERGAK - IMPUESTOS MUNICIPALES
HOBARIAK, SALBUESPENAK ETA ERREKARGUAK
Bonificaciones, exenciones y recargos
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (KONTRIBUZIOA)
Impuesto sobre bienes inmuebles (Contribución)
    % Dok. aurkezteko azken eguna
          Ultimo día para presentar docume.
OHZ - Etxebizitza hutsen gaineko errekargua %100 Errekargua 2021/02/01
IBI - Recargo sobre viviendas vacías Recargo
OHZ - Etxebizitza hutsen programa (bizigune..) %40 Hobaria 2021/02/01
IBI - Bonificación para programas de viviendas vacías Bonificación
OHZ - Familia ugariak %50 %70 %90 Hobaria 2021/02/01
IBI - Familias numerosas Bonificación
OHZ - Energia berriztagarriak   %40 Hobaria 2021/02/01
IBI - Energia renovable Bonificación
               
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
          % Dok. Aurkezteko azken eguna
          Ultimo día para presentar docume.
Desgaitasuna / Discapacidad     %100 Hobaria/Bonif. 2021/02/01
Ibilgailu historikoa (>25 urte)     %100 Hobaria 2021/02/01
Vehículos históricos (>25 años) Bonificación
               
ERAKUNTZEN, INSTALAZIOEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
          % Dok. Aurkezteko azken eguna
          Ultimo día para presentar docume.
Laborantza ustiapenerako beharrezko instalazioak %80 Hobaria Lizentziarekin
Instalaciones necesarias para la explotación agraria Bonificación Con la licencia
Eguzki-enerigaren aprobetxamendu termiko edo %80 Hobaria Lizentziarekin
elektrikorako sistemak    
Sistemas de aprovechamiento de la energía solar Bonificación Con la licencia
Ezgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun eta %75 Hobaria Lizentziarekin
bizigarritasun baldintzak errazten direnean
Obras para la mejora de accesibilidad y habitabilidad Bonificación Con la licencia